Adaptacja projektu

Zastanawiacie się Państwo nad kupnem lub wyborem gotowego projektu domu jednorodzinnego? Zapraszamy do siedziby naszej firmy! Oferujemy usługi z zakresu doradztwa i adaptacji projektu katalogowego.

przemyśl biuro projektowe

Czym jest adaptacja projektów

„powtarzalnych”?

Zgodnie z obowiązującą ustawą poprzez adaptację projektu przeznaczonego do wielokrotnego zastosowania należy rozumieć dostosowanie projektu do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub – w razie jego braku – zapisów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących zapisów prawa budowlanego, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie oraz innych rozporządzeń.

Adaptując projekt powtarzalny, dostosowujemy go do lokalnych warunków panujących na wybranej przez inwestora działce. Przy adaptacji dokładamy wszelkich starań, by projekt pasował do konkretnej działki, jej lokalizacji względem stron świata, rodzaju i nośności gruntu, stref głębokości przemarzania, stref obciążenia wiatrem. Ponadto wprowadzamy możliwe zmiany funkcjonalne, konstrukcyjne, instalacyjne lub estetyczne zlecone przez inwestora. Wszelkie poprawki są konsultowane z Klientem.

Przed zakupem zalecamy sprawdzenie działki pod kątem występowania:

 • stref zalewowych wodami powodziowymi,
 • obszaru szkód górniczych,
 • obszaru lub stref osuwisk,
 • obszaru ochronnego dla wydobycia i tranzytu gazu ziemnego,
 • dostępu mediów ( prąd, woda, kanalizacja, gaz ziemny),
 • dostępu i odległości do drogi publicznej,
 • zapisów służebności lub drogi koniecznej dla przejazdu, przechodu i przesyłu mediów,
 • klasy bonitacji gruntu,
 • strefy ochrony konserwatorskiej,
 • strefy ochrony krajobrazowej,
 • zapisów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o WZiZT,
 • warunków gruntowych,
 • odległości istniejącej zabudowy sąsiedniej od granicy działki.
 • analiza zapisów w decyzji o warunkach zabudowy lub w wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem zgodności z planowaną inwestycją,
 • zlecenie opracowania opinii geotechnicznej gruntu na działce,
 • pozyskanie istotnych warunków technicznych, zezwoleń, uzgodnień,
 • uzgodnienie lokalizacji zjazdu na działkę z zarządcą drogi,
 • zlecenie opracowania geodezyjnej mapy do celów projektowych,
 • opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu objętego zamiarem inwestycyjnym,
 • ewentualne uzgodnienia projektu zagospodarowania w ZUDP,
 • złożenie wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w wydziale geodezji starostwa powiatowego,
 • ewentualne wrysowanie zmian do projektu według wytycznych inwestora,
 • opracowanie i skompletowanie całości dokumentacji,
 • ewentualne odrębne uzgodnienia zawarte w decyzji o warunkach zabudowy,
 • złożenie projektu budowlanego w kancelarii starostwa powiatowego.
projekty domów rzeszów

Zmiany w projekcie

Istnieje możliwość wprowadzenia wielu zmian w projekcie.  Wszystkie zmiany w projekcie nanosi zespół projektantów adaptujących wybrane branże. Mogą one dotyczyć:  architektury, konstrukcji, technologii wykonania  oraz  projektu instalacji zawartych w projekcie budowlanym.  Zostają wprowadzone na podstawie wytycznych inwestora oraz oceny projektantów, co do możliwości  i zasadności przewidzianych zmian.  Prace polegające na opracowaniu zmian poprzedza spotkanie z inwestorem, w trakcie którego szczegółowo omawiamy ich zakres.  Poddajemy analizie ich zasadność  pod kątem: funkcjonalnym, estetycznym,  technologicznym i finansowym.  Służymy doradztwem i fachową opinią. Zadbamy o zadowolenie naszego Klienta.

 

Nasz cel – sprawna usługa i zadowolony klient

 

 • zmiana głębokości posadowienia fundamentów,
 • zmiana rzędnej poziomu „0” względem poziomu gruntu,
 • zmiana fundamentów polegająca na zaprojektowaniu płyty fundamentowej,
 • częściowe lub całościowe podpiwniczenie budynku,
 • poszerzenie garażu,
 • likwidacja lub przesunięcie ścian działowych,
 • przesunięcie ścian konstrukcyjnych,
 • zmiana geometrii tarasu,
 • zmiana wysokości ścianek kolankowych,
 • zaprojektowanie płyty żelbetowej – stropu nad poddaszem,
 • likwidacja lub zmiana geometrii otworów drzwiowych i okiennych,
 • likwidacja balkonów,
 • zmiana technologii , materiałów przewidzianych do budowy obiektu,
 • zmiana kąta nachylenia dachu,
 • zmiana technologii wykonania płyty stropowej lub schodów,
 • zmiana technologii ogrzewania budynku,
 • zmiana technologii wentylacji.
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub prawomocną decyzję o wizyt,
 • zapewnienia dostawy mediów lub warunki techniczne od gestorów sieci uzbrojenia terenu (prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i ewentualnie kanalizacja deszczowa),
 • zgodę na lokalizacje zjazdu z drogi,
 • badania geotechniczne gruntu w postaci opinii geotechnicznej sporządzonej przez geologa,
 • aktualną mapę do celów projektowych wykonaną przez geodetę,
 • 4 egzemplarze wybranego i zakupionego projektu budynku,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • inne wymagane zgody lub uzgodnienia jakich wymóg nakładają na inwestora zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zachęcamy do czerpania z naszej wiedzy i wieloletniego doświadczenia, korzystając z pomocy w uzyskaniu ww. dokumentów. Pomożemy również w przeprowadzeniu związanych z tym niezbędnych formalności.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług. Dla nas najważniejszy jest Klient i Jego dom.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem:

przemyśl projekty domów
adaptacja projektów rzeszów
adaptacja projektów przemyśl
architekt rzeszów
biuro projektowe rzeszów
biuro projektowe przemyśl
rzeszów projekty domów
projekty domów przemyśl
adaptacja projektów rzeszów
adaptacja projektów przemyśl
architekt rzeszów
architekt przemyśl
F